Reklamační řád

Pokud chcete vrátit nebo reklamovat zboží, vyplňte formulář nas stránce Reklamace / vrácení zboží

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu growmarket.cz od naší společnosti

Naarden International, s. r. o., se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Náměstí Interbrigády 640/8, PSČ 16000

IČ: 05737729 

DIČ: CZ05737729

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141860.

Adresa pro doručování:

Reklamace

Naarden International s. r. o.

Na Hůrce 1077/4a, 161 00, Praha Řepy

Telefonní číslo: +420 774 311 980

Kontaktní e-mail: reklamace@growmarket.cz

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i funkčnosti a že má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a případně i pokyny k použití, je vhodné k účelu, k němuž se zboží takového druhu obvykle používá
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi vč. životnosti, funkčnosti aj. odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku, který případně byl prodávajícím poskytnut

 

 • Pokud si vymíníte zvláštní vlastnosti zboží a my je výslovně akceptujeme, je zboží bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti.
 • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • V případě, že zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, vylučujeme svoji odpovědnost za případné přímé či nepřímé škody způsobené vadou zboží.

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo dle vaší volby požadovat odstranění vady opakovaným dodáním zboží nebo opravou, ledaže je zvolený způsob řešení vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • jsme vadu odmítli odstranit, anebo pokud nedošlo k odstranění vady v přiměřené době po jejím vytknutí nebo bez značných obtíží pro zákazníka, anebo pokud tak fakticky neučiníme,
 • je z našeho vyjádření zřejmé, že vadu neodstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí nebo bez značných obtíží pro zákazníka,
 • se vada projeví opakovaně
 • je vada podstatným porušením smlouvy.

 

         Zákazník však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada jen nevýznamná.

Doporučuje se, aby zákazník oznámil poskytovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli
 • jste vadu sami způsobili

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů)
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. 

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci uplatníte zejména následujícím způsobem:

 1. Vyplníte formulář 
 2. Reklamované zboží odnesete na jakoukoliv pobočku Zásilkovna.cz  a zdarma zašlete zpět k nám (kód získáte při vyplňování formuláře).

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud budete odesílat na vlastní náklad, doporučujeme využít doručovací adresu, ze zákona máte právo doručovat i na adresu našeho sídla či do jakékoliv naší provozovny.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. 

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od: 1. 11. 2023

Pokud chcete vrátit nebo reklamovat zboží, vyplňte formulář na stránce Reklamace / vrácení zboží

Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informaceSouhlasímNastavení